Polski Zasiłek Pogrzebowy ZUS

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci osoby podlegającej ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym.  Od 1 marca 2011 zasiłek pogrzebowy wynosi maksymalnie 4 tys. zł. Zasiłek ten jest jednorazowy i przysługuje osobie która pokryła koszty pogrzebu.  Wniosek taki też może złozyć pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina, osoba prawna kościoła lub związku wyznanionego jeżeli udokumentują, że pokryli koszty pogrzebu.  Zasada ta ma także zastosowanie w przypadku pokrycia kosztów pogrzebu przez inną osobę niż członek rodziny.  W razie poniesienia kosztów przez więcej niż jedną osobę zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi proporcjonalnie do poniesionych kosztów.  Prawo do zasiłku wygasa w razie niezgłoszenia w okresie 12 miesięcy od śmierci osoby chyba, że nie było to możliwe w takim terminie z powodu późnego odnalezienia ciała, identyfikacji lub innych przyczyn niezależnych od uprawnionej osoby; wtedy prawo do zasiłku wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia pogrzebu.  Dokumentem potwierdzającym takie okoliczności jest zaświadczenie policji lub prokuratury lub inny dokument urzędowy potwierdzający przyczyny uniemożliwiające zgłoszenie wniosku w terminie.  Jeżeli pogrzeb był organizowany na koszt państwa czy innych organizacji a my też ponieślismy dodatkowe koszty związane z pogrzebem wówczas również możemy złożyć wniosek.  Wniosek taki trzeba złożyć z wymaganymi dokumentami w terenowej jednostce ZUS według miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o zasiłek

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego, druk ZUS Z 12
  • Akt zgonu
  • Orginały rachunków kosztu pogrzebu
  • Dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo zgłaszającego wniosek z osobą zmarłą (np. akty stanu cywilnego, dowód osobisty).  Tożsamość osoby ustalana jest na podstawie dokumentu ze zdjęciem.
  • Zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym

Pobranie zasiłku amerykańskiego z social security nie stanowi przeszkody do uzyskania zasiłku pogrzebowego z ZUS.

By izabelafuneralservice

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s